….

Dataskyddspolicy och kakor

Dataskyddspolicy

Hantering av din personuppgifter hos davidathome. För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter behöver vi behandla vissa personuppgifter/data om dig eller ditt besök på vår webbplats. Vi värnar självklart om din integritet och säkerhet, och samlar därför inte in fler uppgifter än vi behöver. Uppgifterna säljs givetvis aldrig vidare till tredjepart.

För din skull är det viktigt att du läser igenom vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder någon av våra tjänster. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Data som samlas in kommer i första hand användas inom vår egen organisation, men kan i vissa fall också hanteras av underleverantörer och samarbetspartners. I de fall så sker, informerar vi dig som kund.

Insamling och användning av data
Vilken information samlar vi in?
Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från hemsidan, sociala media, kontakt per telefon eller mejl. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.

Information du förser oss med
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig, eller ditt företag på flera sätt, t.ex. när du beställer våra tjänster och produkter eller kontaktar oss via formulär/mejl från vår hemsida.

Denna information kan innefatta:

 • Person- och kontaktinformation; namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

 • Betalningsinformation; fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

 • Enhetsinformation; t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

 • Geografisk information – din geografiska placering.

 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor och tjänster du har köpt.

Informationen vi samlar in är nödvändig antingen för att ingå avtal med oss, handla i webbutik eller för att ställa ut offert eller liknande.

Läs även mer om hur vi använder cookies i vår cookie policy nedan.

Varför samlar vi in information och vad gör vi med informationen?
Vi samlar in data för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och produkter.

Din information stannar hos oss!
Vi kommer aldrig sälja eller delge din information till tredjepart utan din tillåtelse. Ibland delar vi personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna slutföra/leverera vårt åtagande gentemot dig. Alla våra partners ingår självfallet sekretessavtal och följer legala och tekniska krav för att din informations ska kunna hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att lagra dina personuppgifter inom Sverige/EU/EES. Vissa situationer kan dock kräva att vissa uppgifter hanteras av tredjepart (t.ex. av teknikleverantör/underleverantör). Vi kommer dock alltid vidta åtgärder för att data som skickas och lagras på detta sätt hanteras på samma säkerhetsnivå som inom EU/ESS.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter
Du som är kund/registrerad hos oss av någon anledning har flera rättigheter du bör känna till.

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ut ett registerunderlag för vilka uppgifter om dig vi har sparade om dig och ditt företag.

 • Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande på något sätt. Du har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills dess att de blivit uppdaterade.

 • Du har rätten att bli bortglömd. Radering av personuppgifter sker dock inte om de krävs för att slutföra vårt åtagande/avtal med dig, eller om annan svensk lag, myndighet eller domstol säger annat. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl för detta har du självklart rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter.

 • Rätt att lämna klagomål, dra in samtycke.

Ändring av dataskyddspolicyn
Vi kan komma att uppdatera eller ändra denna policy. I fall av ändring meddelar vi på vår webbplats. Vi kommer även upplysa vilka ändringar vi gjort i policyn vid ändringstillfället.

Cookies och liknande tekniker
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse. För mer information om hur vi använder cookies och liknande, se vår cookie policy nedan.

Kontakta oss
Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss.

Kakor

Information om cookies
Vår webbplats använder cookies (kakor). Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies, samt ändamålet/användningen av dessa.

Du som användare ska också ha möjlighet att samtycka om att kakor lagras på datorn, vilket kan ske genom inställningar i den webbläsare du använder.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår hemsida eller våra partners servrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.

 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.

 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.

 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.

Varför använder vi cookies?

 • För webbanalys. Till exempel för att få information om hur besökare interagerar med webbplatsen.

 • Med hjälp av cookies kan vi anpassa annonsering efter ditt beteende och på så vis visa relevanta produkter/tjänster till rätt person.

 • För att förbättra din upplevelse. Exempelvis för att skapa personliga erbjudanden, komma ihåg vad som finns i din kundvagn och göra det möjligt för olika tjänster och funktioner att fungera som dom ska.

De cookies vi använder förbättrar de tjänster/produkter vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera som de ska, medan andra helt enkelt finns för att göra våra tjänster mer lätthanterliga och smidiga för dig eller ditt företag.

 • Nödvändiga cookies är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande funktioner och tjänster, t.ex. inloggningar, ihågkommande av kundvagn eller t.ex. kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.

 • Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster.

 • Funktionscookies möjliggör för att spara inställningar såsom språk och webbläsarinställningar eller om vi ska förifylla dina uppgifter i tex formulär/kassa eller ej. Utan dessa cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål. Dessa cookies är nödvändiga, eftersom det är grundläggande för våra tjänster att din upplevelse med oss ska vara så bra och smidig som möjligt.

 • Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, eftersom de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och hackningsförsök och skyddar din data på rätt sätt. Eftersom detta är en otroligt viktig del av våra tjänster, är dessa cookies helt klart nödvändiga.

Google analytics/Search Console/Tag-manager
Vi använder detta verktyg för spårning och analys av våra besökare. Google står för  att användare förblir anonyma och att ingen identifierbar information skickas eller delas.

Facebook
Vi tillåter cookies från Facebook som tredje part. När personer som är inloggade på Facebook besöker en webbplats som använder Facebooks annonslösningar skickar webbläsaren viss information till Facebook, till exempel webbadressen till webbplatsen. Syftet med att använda denna är att förbättra den riktade marknadsföringen på Facebook genom en kartläggning av besökarens interaktion med vår hemsida.

Hur tackar jag nej till cookies?
Om du inte accepterar cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefiler inte laddas ner i din dator. Då stängs alla cookies av. Tillfälliga cookies är dock nödvändiga för att kunna navigera på vår hemsida, hemsidan kommer inte fungera om inte tillfälliga cookies accepteras.

Om du inte vill att data ska kunna samlas in om dig enligt ovan kan du blockera cookies från tredjepartcookies i din webbläsare.

..

Data protection policy and cookies

Privacy Policy

Handling of your personal information at davidathome. In order for us to offer you our services and products, we need to process certain personal data / data about you or your visit to our website. We protect your privacy and security - so therefore we do not collect more information than we need. We guarantee that the information that we collect about you is never sold to third parties. 

For your sake, it is important that you read through our data protection policy before you order or use any of the service we provide. If you have any questions or concerns, you are welcome to contact us anytime.

Data collected will primarily be used within our own organization, but may eventually also be handled by subcontractors and partners. In such specific cases, we will inform you as a customer.

COLLECTION AND USE OF DATA

What information do we collect?
The data protection policy we have covers all the data that we collect from you, for example from the website, social media or the contact we have by either phone or email. We may combine personal data collected from you in different ways. 

Information you provide us with
You can directly or indirectly give us information about you, or your company, in several ways, eg. when you order our services and products or contact us via forms/emails from our website.

This information may include:

 • Personal and contact information; name, address information, e-mail address, mobile phone number, your professional role, your workplace.

 • Payment information; invoice address, reference person, other billing information.

 • Device information; e.g. IP address, language settings, browser settings, time zone, operating system, platform and screen resolution.

 • Geographic information – your geographic location.

 • Information about goods / services – details regarding the goods and services you have purchased.

The information we collect is necessary either to go into an agreement with us, shop in an online store or to get a bid or similar.

Read more about how we use cookies in our cookie policy below.

Why do we collect information and what do we do with the information?
We collect data to provide, execute and improve our services and products.

Your information stays with us!
We will never sell or share your information to third parties without your permission. Sometimes we share personal information with suppliers or subcontractors in order to be able to complete or deliver our commitment to you. Of course, all our partners include confidentiality agreements and comply with legal and technical requirements for your information to be managed safely.

Where do we process your personal information?
We always strive to store your personal information within Sweden/EU/EEA. Some particular situations may however require some data to be handled by a third party (eg. usually by a technology vendor/subcontractor). We will always take measures to ensure that the data sent and stored in this way is handled at the same level of security as in the EU/ESS.

How long do we save your personal data?
We save data as long as it is necessary to fulfill the purpose for which the information was collected, or to perform our commitments and as long as required by statutory storage times, especially accounting requirements.

Your rights
As a customer/registered with us, you have several rights you should know about.

 • You have the right to, free of charge, request information about what data we have saved about you and your company.

 • You have the right to have your information corrected if they are incorrect, incomplete or misleading in any way. You also have the right to limit the processing of personal data until they have been updated.

 • You have the right to be forgotten. However, deletion of personal data does not take place if they are required to complete our commitment/agreement with you, or if another Swedish law, authority or court says otherwise. Should you think that there are no justified reasons for this, you obviously have the right to object to the processing of your information.

 • You have the right to file complaints and withdraw consent.

Changing the Data Protection Policy
We may update or change this policy. In case of a change we will notify you on our site. We will also state what changes we have made to the policy at the time of the change.

Cookies and similar techniques
We use cookies and similar tracking techniques to deliver a customized and smooth online experience. For more information about how we use cookies and the like, see our cookie policy below.

Contact Us
We have a designated person responsible for data protection issues. For questions about privacy and data protection, please contact us.

Cookies

Information about cookies
Our site uses cookies. According to the Electronic Communications Act, anyone who visits a website with cookies should have access to information that the website contains cookies, and the purpose/use of these.

You, as a user, should also be able to agree that cookies are stored on the computer, which can be done through settings in the browser you use.

What are cookies?
Cookies are small text files consisting of letters and numbers. These are sent from our website or our partners' servers and saved on your device as below. We use different cookies:

 • Session cookies is a temporary cookie that ends when you close your browser or app.

 • Permanent cookies are cookies that remain on your computer until you delete them or when they expire. 

 • First-party cookies are cookies set by the site you visit.

 • Third-party cookies are cookies set by a third-party site.

Why do we use cookies?

 • We use cookies for web analytics. One example of this is how users interact with our site. 

 • With the help of cookies, we can customize advertising according to your behavior and thus display relevant products/services to the right person.

 • We also use them to improve your overall experience. For example, cookies can be used to create personalized offers, remember what is in your shopping cart and enable different services to function as they are supposed to.

The cookies we use improve the services/products we offer you. Some of our services require cookies to function properly, while others simply exist to make our services more convenient for you or your company.

Strictly necessary cookies are necessary to be able to offer our basic functions and services, eg. logins, remembering shopping cart or e.g. customer portal. Our services would not be able to work without these cookies.

Performance Cookies provide comprehensive analytical information regarding your use of our services.

Functionality cookies enable you to save settings such as language and browser settings or whether we should refill your information in forms/cash or not. Without these cookies we would not be able to tailor our services according to your wishes. They are necessary since it is fundamental for our services that your experience with us should be as good and smooth as possible.

Security cookies make our services and your data safe and secure, as they help us detect fraud and hacking attempts and properly protect your data. Since this is an incredibly important part of our services, the security cookies are the most necessary. 

Google Analytics / Search Console / Tag Manager
This tool is used for tracking and analysis of our visitors. Google states that users remain anonymous and that no identifiable information is sent or shared.

Facebook
We allow cookies from Facebook as a third party. When people who are logged into Facebook visit a website that uses their advertising solutions, the browser that you are currently using sends information to Facebook, such as the website URL. The purpose of doing this is to improve the targeted marketing on Facebook through a mapping of the visitor's interaction with our website.

How do I decline cookies?
If you do not accept cookies, you can configure your browser so that the files are not downloaded to your computer. Then all cookies will be turned off. However, temporary cookies are necessary to be able to navigate our website, the website will not work unless temporary cookies are accepted.

If you do not want the data to be collected about you as described above, you can block cookies from third-party cookies in your browser.

….